پروژه ها

دستاوردهای دو ماهه اول یاران عشق آبان ماه 1396

دانلود

گزارش شش ماهه یاران عشق اردیبهشت ماه 1397

دانلود

گزارش هفت ماهه یاران عشق خرداد ماه 1397

دانلود

گزارش ساختمان سازی

دانلود

گزارش کامل از کارهایی که تاکنون انجام داده ایم " یاران عشق"

دانلود