نرگس کلباسی

درباره من

من انسانی هستم مثل شما. اگر این متن را می خوانید، اول می خواهم بگویم که دوستتان دارم. من هم مثل شما در این دنیا متولد شده و روزی به خالق مان بازمی گردم و تا زمانی که مهمان این دنیا هستم، می خواهم هر لحظه زندگی ام به بهترین نحو استفاده شود. عشق عمیقی نسبت به تمام مخلوقات کره زمین، طبیعت، حیوانات و انسان ها احساس می کنم و جزئی از آن هستم. بسیار خوشحال و شاکرم که می توانم این دنیا را با همه درمیان بگذارم. دنیای من دقیقا همان طوری ست که انتخاب کرده ام آن را ببینم. زیبا و پراز عشق. و آینده دقیقا همانطور خواهد بود که خلقش می کنم. خانه ام تمام دنیا، خانواده ام همه انسانها و عشقم برای انسانیت بینهایت است. من انسان ها را دوست دارم و تا آخرین نفس به فعالیت های انسان دوستانه ادامه خواهم داد.