Disable Preloader

 

امروز ۵ خانه در روستای دماغ سفید تحویل دادیم .

افرادی که در ویدئوهای تحویل خانه ها می بینید، تیم محلی مان هستن. افرادی از ۶ روستا که در طی ده ماه گذشته عضو تیم شده اند. هیچ چیز زیباتر از این نیست که ببینی مردم خانه های خودشان را می سازند و خودشان آنها را تحویل می گیرند. توانمند ساختن مردم و ایستادن روی پای خودشان، چیزی ست که بسیار برایمان مهم بود و من به سختکوشی آنها افتخار می کنم. فرصت دوست داشتن آنها برای من باعث افتخار و دیدن شادی شان منبع انرژی و شادی برای همه ماست.