Disable Preloader

امروز چهار خانه دیگر در امام عباس عليا تحویل دادیم. 

در مجموع در این هفته ۲۷ خانه تحویل دادیم، برنامه مان ۳۲ عدد بود اما تعدادی از آنها هنوز تکمیل نبود و به همین خاطر تحویلشان ندادیم تا کاملا کارشان تمام شود. هر ماه به همین صورت برنامه تحویل خانه ها را خواهیم داشت تا اینکه آخرین خانواده ها هم وارد خانه هایشان شوند.