Disable Preloader

اشتغالزایی

 

پویش یاران عشق ایجاد اشتغال و درآمد پایدار را یکی از اهداف اصلی خود میداند و برای تحقق این هدف از روزهای اول حضور مشورت با کارشناسان حوزه اشتغال و اقتصاد را در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه تا امروز دامداری 40 خانوار با بازسازی جایگاه‌های دام آنها از نو آغاز شده است.