Disable Preloader

امروز 4 خانۀ دیگر در روستای دماغ سفید را افتتاح کردیم. جمعا تاکنون ٤٩ خانه در 6 روستایمان افتتاح کرده ایم و در طول این هفته، ٣٣ خانۀ دیگر را نیز افتتاح خواهیم کرد. این هفته برایمان هفته ای پر از عشق و امید است و من از تک تک افراد، از جمله اعضای تیم تهران، تیم محلی روستاها و تمام شما مردم عزیزم که در یک سال گذشته کارهای ما را دنبال می کرده اید، ممنونم و قدردان تک تک شما هستم.