Disable Preloader

‎از زمان زلزله یک سال می گذرد و ما دقیقا کاری که گفتیم را انجام دادیم‌ این قدرت تعهد و کلمات است. گفتیم می سازیم و ساختیم. کل روستای امام عباس عليا ویران شده بود اما یک سال بعدش، تک تک خانه هایش ساخته و تمام شده است، و این به خاطر شماست. دوستتان دارم چون همان کاری را انجام دادید که گفتید و به عنوان جزئی از این تیم، به آن افتخار می کنم. امروز در روستای امام عباس عليا تعداد  ٧خانه دیگر تحویل دادیم و در روزهای دیگر هم خانه های باقیمانده تحویل داده خواهند شد و آن وقت کار ما در این روستا کاملا تمام می شود. از همه کسانی که این کارها را ممکن کردند، سپاسگزارم.