Disable Preloader

‎امروز هفت واحد دیگر در روستای تپه کبود سفلی تحویل دادیم و جای همگی شما خالی بود .. هر خانواده برای ما بسیار عزیزند و همه آنها را بسیار دوست داریم و در طول این یک سالی که گذشت، ارتباطی بسیار قوی با آنها ایجاد کردیم و به همین خاطر است که برای هرکدام از آنها بصورت جداگانه مراسم افتتاحیه انجام میدهیم. باعث افتخار ماست که در طول اولین روز زندگی جدیدشان در کنار آنها باشیم و چیزی بهتر ازین نخواهد بود. امیدوارم که تک تک کسانی که این امکان را محیا کردند، تفاوت بزرگی را که خودشان بوجود آوردند، احساس نمایند.