Disable Preloader

‎امروز هم 8 خانه دیگر تحویل دادیم! 2 خانه در امام عباس سفلی و 6 خانه در امام عباس عليا. امام عباس سفلی فقط دو خانه دارد و خوشحالیم که الان کامل است و این خانواده ها زندگی جدیدی را در روستا آغاز می کنند. در مراسم تحویل خانه ها فقط افراد محلی و تیممان شرکت می کنند چون فکر می کنم خصوصی و صمیمی نگه داشتنش چیزی ست که همیشه به یاد خواهند داشت.