Disable Preloader

امروز هفت خانه دیگر تحویل دادیم و این آخرین واحدهایی بود که در روستای امام عباس علیا تحویل گردید. بدین ترتیب کار دو روستا از شش روستایی که شروع به کار کردیم بصورت کامل پایان پذیرفت و بسیار خوشحالم که تمامی کاری که باهم انجام داده ایم پایان مسرّت بخشی داشته است. ما نشان داده ایم که میتوان تفاوت ایجاد نمود اگر به آن باور داشته باشیم و با هم و در کنار هم عمل کنیم. به آینده ای که ما با هم خواهیم ساخت بسیار خوشبین هستم و میتوانیم هر آنچه را که میخواهیم به تحقق برسانیم. از شما برای اهدای این خانه ها به مردم این روستاها سپاسگزارم و تمام این عشق توسط شما محقق گردیده است.